Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η μερική αρθροσκοπική μηνισκεκτομή δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα σε σχέση με την συντηρητική αποκατάσταση των ασθενών με εκφυλιστική ρήξη μηνίσκου. Αν και οι ασθενείς που αναφέρουν μηχανικά συμπτώματα (δυσκαμψία ή αίσθηση κλειδώματος) μπορούν να επωφεληθούν από την μερική αρθροσκοπική μηνισκεκτομή. 

Ο στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσον η μερική αρθροσκοπική μηνισκεκτομή βελτιώνει τα υπάρχοντα μηχανικά συμπτώματα, περισσότερο από μια εικονική χειρουργική επέμβαση. 

Χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία απο την τυχαιοποιημένη, τυφλή, ελεγχόμενη, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση τηςμερικής αρθροσκοπικής μηνισκεκτομής σε σχέση με εικονική χειρουργική επέμβαση (ClinicalTrials.gov: NCT00549172), που πραγματοποιήθηκε σε 5 ορθοπαιδικές κλινικές στη Φινλανδία. 

Οι ασθενείς που συμμετείχαν ήταν ενήλικες (ηλικίας 35 έως 65 ετών) με μια εκφυλιστική ρήξη έσω μηνίσκου και χωρίς άλλα συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας του γόνατος. 

Ακολουθήθηκαν μετρήσεις αξιολόγησης της επέμβασης με αυτο-έκθεση των ασθενών σε πρόκληση μηχανικών συμπτωμάτων, πριν την επέμβαση και στις χρονικές περιόδους των 2, 6 και 12 μηνών μετά την επέμβαση.

Από το σύνολο των ασθενών, οι 70 ασθενείς, τυχαία επιλεγμένοι, υποβλήθηκαν σε μερική αρθροσκοπική μηνισκεκτομή και αντίστοιχα, 76 ασθενείς υποβλήθηκαν σε εικονική χειρουργική επέμβαση. 
Από αυτούς, 32 ασθενείς (46%) της ομάδας της μερικής αρθροσκοπικής μηνισκεκτομής και 37 ασθενείς (49%) από την ομάδα της ψευδο-επέμβασης είχαν αναφέρει δυσκαμψία ή αίσθηση κλειδώματος του γόνατος πριν από την επέμβαση. Οι αντίστοιχοι αριθμοί σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο μετεγχειρητικής αξιολόγησης, ήταν 34 ασθενείς από την πρώτη ομάδα (49%) και 33 ασθενείς από την δεύτερη (43%), με τα ίδια συμπτώματα, με στατιστική διαφορά 0,03 (95% CI, -0,06 έως 0,12). Στην υποομάδα των συνολικά 69 ασθενών με προεγχειρητική δυσκαμψία ή αίσθηση κλειδώματος, με στατιστική διαφορά 0,07 (CI, -0,08 έως 0,22). 
Ο περιορισμός της μετα-ανάλυσης είναι ότι τα αποτελέσματα είναι γενικεύσιμα μόνο στην δυσκαμψία του γόνατος και το περιστασιακό κλείδωμα της άρθρωσης, γιατί λίγοι ασθενείς ανέφεραν άλλους τύπους μηχανικών συμπτωμάτων. 

Συμπερασματικά, η μερική αρθροσκοπική μηνισκεκτομή δεν έχει κανένα πρόσθετο όφελος σε σχέση με την ψευδο-επέμβαση στην αποκατάσταση της δυσκαμψίας ή του περιστασιακού κλειδώματος του γόνατος.  
Τα ευρήματα της μελέτης αμφισβητούν το κατά πόσον τα μηχανικά συμπτώματα που προκαλούνται από μια εκφυλιστική ρήξη μηνίσκου και τα αυτο-αναφερόμενα προβλήματα κινητικότητας είναι ένδειξη για μερική αρθροσκοπική μηνισκεκτομή.